HARBOURSPORT  
Photos by Michael Shillito
ROUND 4 - SYDNEY UNIVERSITY v NORTH SHORE
Sydney Uni No 1 Oval, Saturday 1st May 2010.